Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2023 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE OGŁASZA NABÓR NA  INSPEKTORA W SEKCJI ds. WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZDEJ
 W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE

 

I. Nazwa i adres jednostki

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

II. Stanowisko

            Inspektor – 1 etat

III. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Wykształcenie wyższe.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 2. Preferowane wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne.
 3. Znajomość przepisów prawa z zakresu:
 • ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 1. Umiejętność pracy w zespole
 2. Odpowiedzialność, terminowość i dokładność.
 3. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie decyzji administracyjnych.
 2. Prowadzenie rejestru wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 3. Praca z rodzinami zastępczymi.
 4. Współpraca z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej.
 5. Naliczanie świadczeń dla rodzin zastępczych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.
 6. Prowadzenie postępowań związanych z odpłatnościami za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.
 7. Sporządzanie sprawozdań.

VI. Warunki pracy

Stanowisko pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca administracyjno – biurowa w trybie jednozmianowym 8- godzinowym systemie czasu pracy przeciętnie 40 godzin tygodniowo, stanowisko pracy znajduje się w siedzibie PCPR na parterze w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności   instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 7. kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie;
 8. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 9. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 10. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje;
 11. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku;
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach –  jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać do dnia 16 czerwca 2023 roku (decyduje data wpływu) do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem  do korespondencji z dopiskiem: „Nabór  nr 1/2023”.  Oferty należy składać osobiście w sekretariacie siedziby PCPR lub drogą [pocztową (liczy się data wpływu do PCPR).  Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci  zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na  tablicy ogłoszeniowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gryfinie.

                                                                                                                                              Gryfino, dnia 24 maja 2023 r.                   

 

 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfinie, tel. 091-404-55-04 , jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowoln

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2023-05-24 15:11:58 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2023-05-24 15:13:17 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2023-05-24 15:13:39 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2023-05-24 15:13:58 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2023-05-24 15:14:18 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl