Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

„Przyznanie dodatku wychowawczego, na każde umieszczone dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej w wieku do ukończenia 18.roku życia. Podstawa prawna: art. 113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zmianami)

 1. Dyrektorzy placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego składają w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia. Po zarejestrowaniu wniosku Dyrektor PCPR przekazuje sprawę na stanowisko pracownika realizującego świadczenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 15 do niniejszych procedur.
 2. Wniosek na dodatek wychowawczy wszczyna postepowanie administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dodatku (zebranie potrzebnej dokumentacji, korespondencja).
 3. Po uzyskaniu niezbędnych informacji pracownik oblicza wysokość świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszą procedurą oraz przekazuje informację do Dyrektora PCPR.
 4. Dyrektor podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z odpowiednią adnotacją na wniosku i przekazuje do realizacji do pracownika merytorycznego realizującego dodatek wychowawczy.
 5. Pracownik merytoryczny, sporządza decyzję administracyjną w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia wnioskodawcy, po podpisaniu jej przez Dyrektora z upoważnienia Starosty sporządza listę wypłat i przekazuje do Działu Finansowo – Księgowego celem realizacji przelewów.

Dodatek, o którym mowa w pkt. 1), przeznacza się w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej”.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2019-06-26 14:05:28 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl