Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

ZARZĄD POWIATU GRYFIŃSKIEGO
z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie.

1. Niezbędne wymagania od kandydatów. Do naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie może przystąpić osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:
1. Niezbędne:
a/ posiada obywatelstwo polskie,
b/ ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw obywatelskich,
c/ nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d/posiada wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym
e/ posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej lub ukończone studia podyplomowe, w których programie uwzględniono minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
f/ posiada co najmniej 3- letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej g/ posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,
h/ nie była objęta karą za naruszenie dyscypliny finansów publicznych tj. zakazem
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.),
i/ posiada wiedzę na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, a w szczególności
z zakresu ustaw:
- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o ochronie informacji niejawnych,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy o samorządzie powiatowym,
- ustawy Prawo zamówień publicznych,
- kodeks pracy,
oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
2. Dodatkowe:
a/ umiejętność efektywnego zarządzania pracą zespołu ludzi i pracy w zespole,
b/ systematyczność,
c/ samodzielność i inicjatywa,
d/ umiejętność ustalania priorytetów,
e/ odpowiedzialność,
f/ komunikatywność,
g/ dobra organizacja czasu pracy.

3. Główne obowiązki:
- kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- ustalanie planów działania jednostki,
- realizowanie polityki kadrowej,
- zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki,
- opracowanie planu finansowego jednostki i sprawozdań z jego wykonania,
- przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
- współpraca z innymi jednostkami i osobami prawnymi w zakresie zadań jednostki
4. Wymagane dokumenty:
1. Pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do naboru na stanowisko
2. CV oraz list motywacyjny,
3. Pisemna koncepcja programowa, organizacyjna i ekonomiczna kierowania jednostką,
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i specjalizacje,
5. Kopie świadectw pracy (lub zaświadczeń z aktualnego miejsca pracy) dokumentujących wymagany staż pracy,
6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
10. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie , zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia MPiPS z dnia 22.06.2006r. publikowanego w Dz. U. Nr 125, poz. 869,
11. Numer telefonu kontaktowego z aplikantem.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26 maja 2015r.
w Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, lub korespondencyjnie pod adresem podanym wyżej. Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „Konkurs na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie .”
Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacji dodatkowych na temat naboru udziela Marianna Kołodziejska-Nowicka pod numerem telefonu 605 306 054 .
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie telefonicznej. Nie stawienie się na rozmowę kwalifikacyjną w terminie wyznaczonym traktowane będzie jako odstąpienie od ubiegania się o stanowisko.
Zastrzega się nie wyłonienie żadnego kandydata do zatrudnienia w przypadku nie spełniania przez nich oczekiwań pracodawcy.
Uwaga!

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2015-05-07 20:01:12 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl