Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 1/2017
na wolne stanowisko referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, w "Filii w Chojnie"

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych - Filia w Chojnie wybrany został Pan Marcin Szczepankiewicz, zamieszkały w Chojnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Marcin Szczepankiewicz spełnił wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na ww. stanowisko, zaprezentował wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Komisji Rekrutacyjnej na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wysoko ocenić jego kwalifikacje. Uzyskał najwyższą punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku referenta w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych - Filia w Chojnie.


Nabór na stanowisko w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych - Filia w Chojnie

Ogłoszenie o naborze Nr 1/2017 na wolne stanowisko referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ul.Łużycka 91, 74-100 Gryfino
p.o. Dyrektora ogłasza nabór na stanowisko w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych - Filia w Chojnie; wymiar etatu - 1;

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie średnie
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  2. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  3. znajomość przepisów z zakresu ustawy 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016.2046), kodeks postępowania administracyjnego,
  4. umiejętność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
  5. sumienność, sprawność, bezstronność, komunikatywność, kultura osobista w kontaktach z klientami urzędu, postawa etyczna, odporność na stres.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
  1. Udzielanie i upowszechnianie informacji służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie , w szczególności o :
   1. prawach osób niepełnosprawnych, w tym wynikających z Kodeksu Pracy;
   2. możliwości wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych w szczególności dotyczących:
    • przekwalifikowania i szkolenia osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
    • turnusów rehabilitacyjnych,
    • warsztatów terapii zajęciowej,
    • likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się oraz technicznych.
   3. systemowych rozwiązań dotyczących:
    • edukacji osób niepełnosprawnych
    • pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
    • rehabilitacji leczniczej i leczenia,
    • wsparcia rodzi osób niepełnosprawnych,
   4. instytucjach wsparcia
   5. oferowanych formach pomocy przez organizacje zrzeszające i działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
   6. ustawowym wspieraniu pracodawców osób niepełnosprawnych,
   7. wszelkich programach, w których beneficjentami są osoby niepełnosprawne,
   8. przyjmowanie i pomoc w wypełnianiu wniosków.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzi. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną,
  11. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  12. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  13. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 8. Dokumenty należy składać do dnia 07 lipca .2017 r. do sekretariatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ( decyduje data wpływu) na adres:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
  Ul. Łużycka 91
  74-100 Gryfino
 9. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie ( z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
  "Nabór nr 1 na stanowisko w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych - Filia w Chojnie"
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia14 lipca 2017 r.
Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2017-06-23 08:41:42 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony. 2017-07-19 12:24:48 Ilona Juś
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl