Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 2/2017
na wolne stanowisko w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino,

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wybrana została Pani Joanna Woźniakowska, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Joanna Woźniakowska spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na ww. stanowisko, zaprezentowała wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Komisji Rekrutacyjnej, na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wysoko ocenić jej kwalifikacje. Uzyskała najwyższą punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.


Ogłoszenie o naborze Nr 2/2017
na wolne stanowisko
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
p.o. Dyrektora ogłasza nabór na stanowisko
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. Wykształcenie:
   • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
   • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona
  4. wypełniony obowiązek alimentacyjny ? w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do danej osoby wynika z tytułu wykonawczego;
  5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. nieposzlakowana opinia
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  2. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
  3. umiejętność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
  4. odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres; kultura osobista w kontaktach z klientami urzędu;
  5. dyspozycyjność
  6. umiejętność biegłej obsługi komputera;
  7. prawo jazdy kategorii B;
  8. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
  1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
  2. przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
  3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
  4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
  5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
  6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
  7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  1. Podstawa świadczenia pracy: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy;
  2. Wymiar czasu pracy: 1 etat:
  3. Umowa o pracę na czas określony;
  4. Miejsce świadczenia pracy:
   a) siedziba PCPR w Gryfinie, ul. Łużycka 91;
   b) praca w miejscu zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych,
   c) siedziby instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności;
  5. Praca wiąże się z koniecznością sprawnego przemieszczania się pomiędzy miejscowościami na terenie powiatu gryfińskiego;
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
  8. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego ? w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego lub oświadczenie, że kandydacie nie ciąży obowiązek alimentacyjny z tytułu egzekucyjnego;
  9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  11. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną,
  13. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  14. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  15. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 22 września 2017 r. do sekretariatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ( decyduje data wpływu) na adres:
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
   Ul. Łużycka 91
   74-100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie ( z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór nr 2 na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"
   Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 29 września 2017 r.
Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2017-09-14 11:05:29 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony. 2017-10-09 18:36:39 Ilona Juś
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl