Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 000 euro

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91,  74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: Usługa zarządzania projektem "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w zakresie określonym w ogłoszeniu ofertowym nr 10/2017 z dnia 10 października 2017 r.

3. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły do PCPR dwie oferty, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu, tj.:
1) Oferta nr 1 złożona przez „Cope”, Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-100 Gryfino,
2) Oferta nr 2 złożona przez Artur Lubimow, ul. Puszkina 24, 66-400 Gorzów,

4. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie określonym w ogłoszeniu oraz są sporządzone na odpowiednim formularzu oferty stanowiącym załącznik do ogłoszenia ofertowego nr 10/2017.

5. Analiza złożonych ofert:
1) Oferta nr 1: zaproponowana cena brutto wynosi: 9.225,00 zł. Doświadczenie oferenta w zarządzaniu (kompleksowym lub części procesów zarządczych) i/lub rozliczaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej osoby wyznaczonej do realizacji zadania, stanowi 18 projektów. Do oferty załączone zostały referencje z firm: Piekarnia-Cukiernia "M.A.X.X." z Chojny, Stomatologia Kamienica 25 ze Szczecina oraz "MBM 2" z Gryfina.
2) Oferta nr 2: zaproponowana cena brutto wynosi: 8.850,00 zł. Doświadczenie oferenta w zarządzaniu (kompleksowym lub części procesów zarządczych) i/lub rozliczaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej osoby wyznaczonej do realizacji zadania, stanowi 9 projektów. Nie załączono referencji do oferty.

6. Punktacja i ocena ofert - oceny ofert dokonano zgodnie z kryteriami i sposobem punktacji określonym w ogłoszeniu ofertowym:
1) Oferta nr 1:
a) kryterium cena - 8.850,00 / 9.225,00 * 50% = (0,48) - 48 pkt
b) kryterium doświadczenie - powyżej 17 projektów = 50 pkt
c) łączna liczba punktów wynosi - 98 pkt.
2) Oferta nr 2:
a) kryterium cena - 8.850,00 / 8.850,00 * 50% = (0,50) - 50 pkt
b) kryterium doświadczenie - od 9 do 12 projektów = 30 pkt
c) łączna liczba punktów wynosi - 80 pkt.

7. Po przeanalizowaniu i dokonaniu punktacji powyższych ofert stwierdzono, że największą liczbę punktów (98 pkt) uzyskała oferta złożona przez firmę "Cope", Gabriela Poteralska, ul. 11 Listopada 68/6, 74-100 Gryfino. Zaproponowana przez firmę "Cope" cena za przedmiot zamówienia jest ceną rynkową. W związku z powyższym ofertę firmy „Cope” uznano za najkorzystniejszą i zatwierdzono do realizacji.


OGŁOSZENIE OFERTOWE NR 10/2017

 1. Zamawiający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-71-492, REGON 811813959
 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Usługa z zakresu zarządzania projektem „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w następujących obszarach:
  1. Współpraca z Instytucją Pośredniczącą RPO WZP tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w zakresie realizacji obowiązków projektodawcy wynikających z zapisanej umowy o dofinansowanie.
  2. Realizowanie Projektu zgodnie z wytycznymi dla naboru i zawartą umową,
  3. Przygotowanie wymaganych dokumentów wskazanych w umowie  o dofinansowanie,
  4. Przekazywanie informacji do Instytucji Pośredniczącej o dokonywanych zmianach w Projekcie,
  5. Kontrola nad gromadzoną dokumentacją,
  6. Monitorowanie dokumentów w zakresie: kosztów, wydatków ponoszonych w Projekcie i ich  kwalifikowalności, osiągania wskaźników produktu i rezultatu,
  7. Tworzenie dla Zamawiającego uzasadnienia do ewentualnego aneksowania umowy na realizację Projektu,
  8. Tworzenie pełnej dokumentacji do wyboru poszczególnych wykonawców w Projekcie  (ogłoszenia, regulaminy, uzasadnienia, etc.) a także doradztwo w tym zakresie,
  9. Współpracę z dostawcami materiałów i usług,
  10. Realizacja zadań związanych z obowiązkową promocją Projektu
  11. Realizacja wszystkich innych działań z zakresu zarządzania m.in.:
   • zbieranie wszelkich niezbędnych danych do sprawozdawczości,
   • sporządzanie sprawozdawczości merytorycznej zgodnie z okresami sprawozdawczymi,
   • współpraca z trenerami oraz z Instytucją Pośredniczącą w zakresie umów/faktur,  przygotowania dokumentacji i obiegu dokumentów,
   • realizacja zapisów prawa w zakresie archiwizowania dokumentów źródłowych,
 1. Dodatkowe informacje na temat opisu przedmiotu zamówienia:
  Podstawowe dane projektu „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim” Nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K408/17 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie:
 1. łączna liczna uczestników projektu: 96 osób,
 2. okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.09.2019,
 3. łączna wartość projektu: 1 034 700,00 zł,
 4. w projekcie przewidziano formy aktywnej integracji.
 1. Z postępowania wykluczeni są oferenci, powiązania kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
 2. Termin wykonania zamówienia:
  Z wybranym oferentem podpisana zostanie umowa w terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia zamówienia i obowiązywała będzie do 31.12.2017 r. Płatność następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionych dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi za dany okres rozliczeniowy, przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.
 1. Miejsce realizacji zamówienia:
  Siedziba PCPR Gryfino, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
 1. Kryteria wyboru oferty:
  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria

Waga

Cena

50%

Doświadczenie Oferenta w zarządzaniu (kompleksowym lub części procesów zarządczych) i/lub rozliczaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej osoby wyznaczonej do realizacji zadania, mile widziane referencje

50%

 1. Sposób oceny:
  Dla kryterium 1: cena najniższa/cena oferty badanej *50%
  Dla kryterium 2:
 1. Udział w 1 do 4 projektów: 10 punktów
 2. Udział w 5 do 8 projektów: 20 punktów
 3. Udział w 9 do 12 projektów: 30 punktów
 4. Udział w  13 do 16 projektów: 40 punktów
 5. Udział w więcej niż w 17 projektach: 50 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu kryteriów "cena" i "doświadczenie" uzyska największą liczbę punktów (max 100).

 1. Sposób przygotowania oferty:
  Oferta powinna zawierać Wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 1. Miejsce oraz termin składania ofert:
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem – do wyboru: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr telefonu: 91 416 20 13, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
  2. Oferty należy składać w terminiedo dnia 17.10.2017 r. do godziny 15.30
  3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w godzinach od 10.00 do 15.30 na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.pcpr-gryfino.pl
  4. Oferty złożone po terminie lub nie sporządzone zgodnie z opisem określonym w pkt. 10, nie będą rozpatrywane,
  5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  7. Ogłoszenie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.pcpr-gryfino.pl
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.pcpr-gryfino.pl, oraz do wyłonionego oferenta zostanie wysłany mail potwierdzający wybór oferty.
 1. Dodatkowe informacje:
  Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Bołbot pod numerem telefonu 91 416 20 13 lub 91 40 45 504, wew. 118, lub pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2017-10-10 17:30:49 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2017-10-10 17:36:30 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony. 2017-10-18 14:44:11 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl