Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

 

Powiat Gryfiński z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-63-280 w imieniu, którego działa Powiatowe Centrum Pomocy w Gryfinie (zwane dalej zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej VII Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.07.01.00-32-K408/17-00, na stanowiska:

 1. Specjalista ds. aktywnej integracji dzieci i młodzieży.
 2. Trener kompetencji i umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.
 3. Specjalista ds. aktywnej integracji osób niepełnosprawnych.
 4. Trener kompetencji i umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych.

UWAGA:

Wprowadza się zmianę w treści zapytania o charakterze doprecyzowującym przedmiot zapytania. Mianowice:
W puckie II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, wprowadza się zapis:

 1. Łączny wymiar godzin na wszystkie 4 stanowiska nie przekroczy 960 godzin w okresie trwania całego projektu.
 2. Maksymalny wymiar godzin na jednego oferenta nie przekroczy 960 godzin w okresie trwania całego projektu.
 3. W związku z powyższym wydłuża się okres składania ofert do dnia 30.11.2017 r. Stosowane zamiany dotyczące terminu składania ofert wprowadzono w punktach: V. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT i VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/7.1/2017

W punkcie II.15 ZAPYTANIA zapisano, iż Zamawiający przewiduje zawarcie umów z maksymalnie pięcioma  Wykonawcami na każde z opisanych stanowisk.
Zamawiający rozumie przez to, że w przypadku kiedy liczba ofert na poszczególne części (1A, 1B, 2A, 2B) będzie mniejsza lub równa niż 5, podpisze umowy z wszystkimi oferentami, którzy złożyli oferty i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a w przypadku kiedy liczba ofert na poszczególne części zamówienia będzie wyższa niż 5 ofert, o wyborze wykonawców zdecyduje łączna liczba uzyskanych przez nich punktów, a wykonanie usługi powierzone będzie oferentom, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

 

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2017-11-21 20:01:39 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2017-11-21 20:05:22 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Usunięte załączniki

Dodane załączniki

2017-11-28 09:41:35 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2017-11-28 09:42:59 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2017-11-28 09:43:56 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2017-11-28 09:45:04 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2017-11-28 16:38:53 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2017-11-28 16:39:32 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2017-11-28 16:44:25 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2017-11-28 16:45:45 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-01-16 18:31:39 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2018-04-24 14:08:23 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl