Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5, Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)

1. Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.:

Prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie powiatu gryfińskiego w miejscowości Moryń przeznaczonego dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w okresie
od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2020 roku.

na realizację ww. zadania przeznacza się kwoty:
• w roku 2016 kwotę 3.720.000,00 złotych (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
• w roku 2017 kwotę 3.720.000,00 złotych (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
• w roku 2018 kwotę 3.720.000,00 złotych (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
• w roku 2019 kwotę 3.720.000,00 złotych (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
• w roku 2020 kwotę 3.720.000,00 złotych (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

z zastrzeżeniem dotyczącym poniższych punktów ogłoszenia:

1) Wysokość dotacji stanowiącej udział w realizacji w/w zadania uzależniona jest od średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji przekazanej Powiatowi Gryfińskiemu na każdą osobę skierowaną do Domu Pomocy Społecznej przed 1 stycznia 2004 roku.
2) W przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania Zleceniodawca zwiększy wysokości dotacji o otrzymaną kwotę.
3) Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana Zleceniobiorcy na warunkach określonych we wzorze umowy o powierzenie realizacji zadania stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia.
4) Dotacja na lata 2016-2020 na realizację zadania ustalana będzie w drodze aneksu zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem. Kwota dotacji dla domu uzależniona będzie od:
a) wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na każdy rok budżetowy. Jest ona zależna od liczby przebywających w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych do domu przed 1 stycznia 2004 roku, a także mieszkańców ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem a umieszczonych po 01.01.2004 r. Kwota dotacji przekazywana będzie na podstawie informacji o aktualnej liczbie tych mieszkańców w domu. Szczegółowy tryb przekazywania dotacji określa art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 513 z późn. zm.).
b) wysokości odpłatności mieszkańców domu;
c) wysokości środków uzyskanych od gmin z których pochodzą mieszkańcy domu.
d) środków własnych stowarzyszenia (darowizny, wpłaty)
5) Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).
6) Dokumentacja związana z realizacją zadania publicznego winna być przechowywana przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji zleconego zadania.
7) Zasady użytkowania mienia powiatowego oraz dokonywania remontów i napraw reguluje wzór umowy najmu stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.
8) Zleceniodawca dopuszcza możliwość udzielenia dotacji Zleceniobiorcy na dofinansowanie inwestycji realizowanych z pozyskanych przez Zleceniobiorcę środków (krajowych i pochodzących z Unii Europejskiej) na podwyższenie standardu świadczonych usług w obiektach należących do powiatu a związanych z realizacją zadania. Zasady udzielenia dofinansowania będzie regulowała odrębna umowa.

2. Uprawnieni do składania ofert:
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.),
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) spółdzielnie socjalne,
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3. Termin, i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2020 roku

Warunki realizacji zadania:
1) Zadanie winno być realizowane zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964 r.)
2) Dom Pomocy Społecznej, zwany dalej Domem, zaspakaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu usług, zapewniające w szczególności:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości,
e) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
f) pielęgnacji,
g) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
h) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
i) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
j) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
k) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
l) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
m) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
n) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
o) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
p) finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”,
q) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
r) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu,
s) dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, poza usługami, o których mowa powyżej, w zakresie potrzeb edukacyjnych zapewnia pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, naukę i wychowanie przez doświadczenia życiowe.
3) Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.
4) Warunki lokalowo – socjalne Domu Pomocy Społecznej:
Dom powinien spełniać następujące warunki:
a) budynek i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych,
b) budynek wielokondygnacyjny powinien mieć zainstalowana windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecana jest winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) budynek powinien być wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy,
d) liczba miejsc w nowo powstającym domu jest nie większa niż 100.
5) W Domu powinny znajdować się następujące pomieszczenia:
a) pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,
b) pokoje dziennego pobytu,
c) jadalnia,
d) gabinet medycznej pomocy doraźnej,
e) pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,
f) kuchenka pomocnicza,
g) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
h) palarnia, jeżeli wśród mieszkańców domu są osoby palące,
i) pokój gościnny,
j) miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem,
k) inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu.
6) Pokój mieszkalny powinien spełniać następujące warunki:
a) jednoosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2,
b) wieloosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 na osobę i:
• w przypadku osób poruszających się samodzielnie – jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób,
• w przypadku osób leżących – jest przeznaczony dla nie więcej niż 4 osób,
c) powinien być wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych, w domach, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy wprowadzenia elektryczne są zabezpieczone przed dostępem dzieci przy czym pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5 %;
d) liczba łazienek powinna zapewniać możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby; jeżeli liczba osób leżących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %,
e) łazienki i toalety powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
f) pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów.
7) Usługi świadczone na rzecz mieszkańca w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających:
a) wyżywienie i organizacja posiłków powinny spełniać następujące warunki:
b) mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, a w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej, co najmniej 4 posiłki dziennie,
c) zapewnia się wybór zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,
d) dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym że ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18.00,
e) podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę,
f) mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony.
8) Mieszkańcom domu nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym:
a) odzież całodzienną - co najmniej dwa zestawy,
b) odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw,
c) bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety,
d) bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety,
e) co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe,
f) w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.
9) Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności:
a) w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców – przybory do golenia,
b) co najmniej dwie sztuki ręczników, zmienianych, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień,
c) pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
10) Mieszkańcy Domu powinni mieć zapewnione:
a) dzieci powinny mieć zapewnione zabawki odpowiednie do ich wieku i sprawności
b) świadczenie pracy socjalnej,
c) organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii, a w przypadku osób przebywających w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej , również w warsztatach terapii zajęciowej,
d) możliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów,
e) organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia się udział w imprezach kulturalnych i turystycznych,
f) możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu,
g) regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,
h) sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu.
11) Tryb i zasady przyjmowania mieszkańców:
a) Mieszkańcami Domu są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych.
b) Osoby kierowane są do DPS na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez gminę, określających również wysokość odpłatności za pobyt w Domu, ustalanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Skierowane przez gminę osoby umieszczane są przez powiat w różnych typach domów.
c) Na zwolnione jedno miejsce w Domu, Dom zobowiązany jest przyjąć następną osobę co do której Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie wydało decyzję o umieszczeniu w placówce.
d) Nowi mieszkańcy przyjmowani są przez Dyrektora Domu lub osobę przez niego wyznaczoną.
e) Nowoprzyjęci mieszkańcy są zapoznawani z regulaminem i zarządzeniami obowiązującymi na terenie Domu oraz informowani o zakresie świadczonych usług.
f) Mieszkańcy są informowani o możliwości wyboru pracownika pierwszego kontaktu.
g) W terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do Domu przygotowuje się indywidualny plan wsparcia mieszkańca.
h) Każdy mieszkaniec po przyjęciu poddawany jest wstępnym badaniom lekarskim.
i) Każdy mieszkaniec Domu ma prawo do zameldowania na pobyt stały, chyba że wystąpi on lub jego przedstawiciel ustawowy z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Domu o zameldowanie na pobyt czasowy, o czym jest informowany w dniu przyjęcia do domu.
j) Osobę skierowaną do Domu na czas określony, melduje się na pobyt czasowy.
k) Osoby zameldowane w Domu na pobyt czasowy, po upływie tego czasu melduje się na pobyt stały.
12) Personel Domu:
a) Pracownicy Domu zajmujący określone stanowiska powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, zgodne z wymogami określonymi odpowiednimi przepisami;
b) W Domu zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu;
c) Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem, a w przypadku mieszkańców domu przebywających w do¬mach, o których mowa w art. 56 pkt 3 ustawy, również z psychiatrą;
d) Dom posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wy¬miarze czasu pracy w odpowiednim typie domu dla:
• osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu,przy czym przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu; przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno¬-opiekuńczym;
pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Domu uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.
13) Dokumentacja prowadzona przez Dom:
a) Dom powinien posiadać m.in. następujące dokumenty wewnętrzne regulujące działalność Domu:
• Regulamin Organizacyjny Domu – określający szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną placówki, podział obowiązków, prawa i obowiązki mieszkańców.
• Regulamin Pracy – ustalający organizację i porządek pracy.
• Regulamin Domu – określający szczegółowe zasady funkcjonowania placówki oraz procedury postępowania w różnych sytuacjach.
• Regulamin Depozytów – określający zasady przechowywania przedmiotów wartościowych i środków finansowych podopiecznych na kontach depozytowych oraz procedury ich deponowania oraz wypłacania.
b) Dom powinien prowadzić m.in. następującą dokumentację:
• akta osobowe mieszkańca, zakładane niezwłocznie po przyjęciu do Domu, które obejmują dokumentację socjalną mieszkańca, dokumenty przyjęcia, kartę mieszkańca, informacje o pobytach poza Domem, dokumentacją indywidualną mieszkańca zajmuje się pracownik socjalny i za nią odpowiada,
• dokumentację medyczną mieszkańca, prowadzoną przez upoważniony personel medyczny, zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach, osobą odpowiedzialną jest pracownik wyznaczony przez Dyrektora Domu,
• dokumentację obejmującą przedmioty będące własnością Domu,
• zeszyty raportów dziennych,
• księgę depozytów materialnych i pieniężnych,
• akta osobowe pracowników,
• dokumentację księgową, w tym wyodrębnioną ewidencję księgową środków finansowych otrzymywanych w związku z realizacją umowy z Powiatem Gryfińskim oraz dokumentację rzeczową i finansową zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
• dokumentację dotyczącą pracy terapeutyczno – opiekuńczej z mieszkańcami,
• inną dokumentację, jeżeli konieczność jej prowadzenia wynika z właściwych przepisów prawa.
14) Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) oraz warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz w zasadach otwartego konkursu ofert. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania winna być sporządzona w rozbiciu na poszczególne lata.

4. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 25 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie www.pcpr-gryfino.pl w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

5. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:
Termin wyboru ofert: do 20 dni od dnia zakończenia składania ofert.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i zgodne z treścią regulaminu konkursu, złożone na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową przy uwzględnieniu:
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: ocena 0-10 pkt.,
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania : ocena 0-10 pkt.,
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadania publiczne: ocena 0-5 pkt.,
4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego: ocena 0-5pkt.
5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków: ocena 0-5 pkt.
6) doświadczenie i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, uwzględniając rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków: ocena 0-10 pkt.
Regulamin konkursu oraz ramowy wzór oferty znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie www.pcpr-gryfino.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe dokumenty dostępne są również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, przy ul. Łużycka 91.

W latach poprzednich zadania tego samego rodzaju były zlecane do realizacji:
• Dom Pomocy Społecznej w Dębcach prowadzi Stowarzyszenie „Pod Dębami”
Środki finansowe na realizację zadania w roku 2013 wyniosły 2.772.839,65 zł. (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć zł. i 65/100).
Środki finansowe na realizację zadania w roku 2014 wyniosły 2.992.969,98 zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć zł. i 98/100).
Środki finansowe na realizację zadania w I połowie 2015 roku wyniosły 1.443.441,26 zł. (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden zł. i 26/100).
• Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju prowadzi Stowarzyszenie „Dom z Sercem”
Środki finansowe na realizację zadania w roku 2013 wyniosły 2.680.498,31 zł. (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem zł. i 31/100).
Środki finansowe na realizację zadania w roku 2014 wyniosły 2.693.308,01 zł. (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem zł. i 01/100).
Środki finansowe na realizację zadania w I połowie 2015 roku wyniosły 1.396.684,75 zł. (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery zł. i 75/100)

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie tel.(91) 416-20-13 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn: "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu"

W dniu 10 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie podjął uchwałę nr 157/2015 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu".

Na podstawie ww. uchwały Zarządu, realizację zadania publicznego pn: "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu" powierza się jedynemu oferentowi, który przystąpił do konkursu tj. Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego Dom Generalny w Niegowie, z siedzibą przy ul. Klonowej 1, 07-230 Zabrodzie.

Pomiędzy Powiatem Gryfińskim a ww. Zgromadzeniem zostanie zawarta umowa o zlecenie realizacji zadania publicznego, na okres 5 lat. W okresie trwania umowy przewidywane dofinansowanie zadania wyniesie łącznie 18.600.000,00 zł.

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2015-11-03 14:32:13 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2015-11-03 14:32:13 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2017-11-02 19:47:55 Ilona Juś
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl