Drukuj

OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 573) oraz na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5, Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948, 2174, z 2017 r. poz. 38, 60, 624, 777, 1292) Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację dwóch zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej tj.:

1) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej działającego na terenie powiatu gryfińskiego w miejscowości Dębce przeznaczonego dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2022 roku.

2) Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej działającego na terenie powiatu gryfińskiego w miejscowości Trzcińsko-Zdrój przeznaczonego dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

W dniu 07.12.2017 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie podjął uchwałę nr 500/2017 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.

Na podstawie ww. uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie, realizację zadania publicznego pn: "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej działającego na terenie powiatu gryfińskiego w miejscowości Dębce przeznaczonego dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych" powierza się jedynemu oferentowi, który przystąpił do konkursu tj. Stowarzyszeniu "Pod Dębami" w Dębcach, kwota na realizację zadania wynosi: 16.395.000,00 zł, natomiast "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej działającego na terenie powiatu gryfińskiego w miejscowości Trzcińsko - Zdrój przeznaczonego dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych" powierza się jedynemu oferentowi, który przystąpił do konkursu tj. Stowarzyszeniu "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju, kwota na realizację zadania wynosi: 14.710.000,00 zł.

Pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem "Pod Dębami" w Dębcach i Stowarzyszeniem "Dom z Sercem" w Trzcińsku - Zdroju zostaną zawarte umowy o zlecenie realizacji zadania publicznego, na okres 5 lat.

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2017-11-03 13:12:40 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2017-11-03 13:19:35 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2018-05-15 11:47:55 Marcin Bołbot