Drukuj

Zarząd Powiatu Gryfińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie przez Powiat Gryfiński realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r.

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

art. 11 ust. 2 i art. 13, 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60), art. 36 ust. 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, 1948), Uchwały Nr XXVII /174/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2017 r.

 1. Cel zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej:
  Celem konkursu ofert jest dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które przyczynią się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.
 2. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs:
  1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć, które mają na celu:
   1. nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych,
   2. rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, niepełnosprawnością intelektualną,
 3. Podmioty uprawnione do składania ofert:
  Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadań są fundacje oraz inne organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60).
 4. Termin i miejsce realizacji zadań:
  1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a kończy nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
  2. Miejscem realizacji zadań będzie Powiat Gryfiński.
 5. Warunki realizacji zadań:
  1. Realizatorem zadania może być organizacja pozarządowa lub fundacja, która prowadzi działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych.
  2. Oferent powinien posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu (na podstawie rekomendacji, opinii itp. uzyskanych przez Oferenta lub osoby bezpośrednio odpowiedzialne za organizację i wykonanie zadania).
  3. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania Oferent zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego.
  4. Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia rekrutacji beneficjentów na terenie całego powiatu gryfińskiego w sposób transparentny. Zleceniobiorca zobowiązany jest do udokumentowania naboru oraz po zakończeniu rekrutacji przedstawienia dokumentacji.
  5. Wkład własny wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach realizacji zadania.
  6. Środków finansowych stanowiących wkład własny Oferenta nie mogą stanowić środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub środki Powiatu Gryfińskiego, bez względu na podmiot udzielający pomocy.
  7. Pomoc finansowa udzielana jest na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł (m.in. ze środków publicznych, w tym ze środków funduszy strukturalnych, itd.).
  8. Środki na realizację zadań nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności prowadzonej przez Oferenta.
  9. Oferent zobowiązuje się udzielić informacji na temat osób pracujących przy realizacji dotowanych zadań z podaniem imienia, nazwiska, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji.
  10. Odbiorcy realizowanych zadań muszą być informowani o finansowaniu zadań ze środków publicznych.
  11. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych.
  12. Oferent zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego powiadamiania zamawiającego o wszystkich planowanych zmianach (np. zmiany w harmonogramie zadania, zmiany dotyczących środków finansowych z dotacji i własnych itp.).
 6. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, których dotyczy konkurs:
  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, których dotyczy konkurs w 2017 r. wynosi 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100).
 7. Koszty, które mogą być poniesione z dotacji:
  1. Koszty osobowe i bezosobowe:
   • wynagrodzenia za realizację zadań wraz z przewidzianymi prawem narzutami płatne zgodnie z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku,
   • koszty osobowe administracji i obsługi zadania (w tym np. kierowanie - koordynacja zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno - nadzorczo-kontrolnych, księgowych itp.),
   • koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących działania w ramach zadania,
   • koszty bezosobowe (wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadania na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło).
   Koszty, o których mowa powyżej nie mogą przekraczać łącznie 20 % kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania.
  2. Koszty rzeczowe:
   • koszty administracyjne zadania (koszty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, materiały biurowe) tylko w części dotyczącej realizowanego zadania, nie większej niż 10% wnioskowanej dotacji,
   • koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m.in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe) do wysokości 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania.
  Oferta nie musi zawierać wszystkich rodzajów kosztów kwalifikowanych wymienionych powyżej. Przyznana dotacja może być wydatkowana tylko na cele związane z realizowanym zadaniem i wyłącznie na potrzeby osób, na rzecz których zadanie jest realizowane.
  Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:
  1. Zadania i zakupy inwestycyjne oraz zakupy środków trwałych.
  2. Pokrycie kosztów utrzymania biura, w tym działalności bieżącej.
  3. Koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania.
  4. Koszty poniesione przed datą rozpoczęcia realizacji zadania oraz po okresie realizacji zadania.
  5. Odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów.
 8. Warunki składania ofert:
  1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). Ofertę należy:
   • sporządzić w języku polskim z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie,
   • sporządzić w formie papierowej, wypełnić maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem każdej strony,
   • sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie i in.),
   • podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z dołączonymi do wniosku dokumentami),
   • złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z oznaczeniem nazwy konkursu.
  2. Uprawniony podmiot może złożyć jeden wniosek w ramach ogłoszonego konkursu, z tym że wniosek może dotyczyć kilku zadań.
   Do oferty konkursowej należy dołączyć:
   • aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub wyciąg z ewidencji albo inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok,
   • umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie - pkt. V.1 partnera),
   • statut,
   • oświadczenie, że wszystkie informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,
   • oświadczenie, że Oferent nie wykorzystał dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
   • referencje (minimum 2),
   • inne dokumenty wymienione w ogłoszeniu.
 9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  1. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ul. Łużycka 91, pok.6 w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
  2. Za pośrednictwem poczty pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 74-100 Gryfino ul. Łużycka 91- decyduje data wpływu do PCPR
  3. W przypadku przesłania pocztą kopertę należy oznaczyć w następujący sposób: "Konkurs ofert na zlecanie przez Powiat Gryfiński zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r." oraz podać nazwę i adres Oferenta.
  4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
 10. Zasady przyznawania dotacji na zlecanie realizacji zadań publicznych określają przepisy:
  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60.).
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zmianami).
 11. Kryteria i tryb wyboru oferty:
   1. Złożone oferty będą rejestrowane i rozpatrywane pod względem formalnym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
   2. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniała wymogów formalnych PCPR w terminie 7 dni od daty wpisania do rejestru wezwie Oferenta do uzupełnienia braków, następnie przedstawi zbiorczo oferty, powołanej przez Zarząd Powiatu Komisji Konkursowej.
   3. Decyzja o wyborze najlepszych ofert zostaje podjęta większością głosów po przeprowadzeniu jawnego głosowania przez członków Komisji Oceniającej - w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
   4. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości podejmuje Zarząd Powiatu Gryfińskiego w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
   5. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
    • adekwatność (ze względu na cel zadania) doboru instrumentów służących realizacji zadania oraz wyboru udzielonego wsparcia do potrzeb osób niepełnosprawnych (0-10 pkt.),
    • zakładany wpływ realizacji zadania na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych (0-15 pkt.),
    • realność wykonania zadania, w tym sposób zapewnienia uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w realizacji zadania, zasoby kadrowe, lokalowe, rzeczowe i techniczne Oferenta, zakres odpowiedzialności i stopień zaangażowania Partnera (Partnerów) (0-10 pkt.),
    • zasięg oddziaływania, liczba beneficjentów projektu oraz perspektywa kontynuacji przedsięwzięcia (0-25 pkt.),
    • innowacyjność działań zaplanowanych w ramach realizacji zadania (0-10 pkt.),
    • doświadczenie Oferenta oraz Partnera (Partnerów) przy realizacji zadań o podobnej tematyce (0-10 pkt.),
    • rzetelność budżetu zadania, w tym kwalifikowalność kosztów, adekwatność kosztów do działań zaplanowanych w ramach realizacji zadania, adekwatność i realność stosowanych stawek jednostkowych, przejrzystość źródeł finansowania oraz wysokość udziału wkładu własnego (0-20 pkt.)
   6. Maksymalna liczba punktów: 100

  Oferta zostanie odrzucona z powodów merytorycznych, jeżeli uzyska łącznie ocenę 60 i mniej punktów.
  1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku Oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
  3. Po zakończeniu procedury konkursowej i zaakceptowaniu przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego wyboru ofert, PCPR powiadomi pisemnie zainteresowanych (w terminie 14 dni roboczych) oraz zamieści informację o wyniku konkursu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na tablicy ogłoszeń.
  4. Dla Uchwały Zarządu Powiatu Gryfińskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
  5. Zarząd Powiatu Gryfińskiego może odmówić Oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji wówczas, gdy Oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.
 12. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
  1. Uchwała Zarządu Powiatu Gryfińskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z Oferentem.
  2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem a Powiatem Gryfińskim, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z części lub całości realizacji zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
 13. Informacje o zrealizowanych w 2016 roku zadaniach tego samego rodzaju, koszcie ich realizacji przy udziale podmiotów uprawnionych z uwzględnieniem dotacji przekazanej tym podmiotom.
  W 2016 roku Powiat Gryfiński zlecił realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "MOST" z siedzibą w Nowym Czarnowie udzielając dotacji w wysokości 36.460,00 zł. Całkowity koszt zadania publicznego pod nazwą "Poprawa Stanu sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych" wyniósł 43.460,00 zł.
 14. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2017-04-10 10:29:01 Ilona Juś