Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Zapytanie ofertowe
na wykonywanie zadań służby BHP

I .Nazwa i adres zamawiającego, numer telefonu, numer faksu, dni i godziny pracy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino
Numer telefonu : 91 404 55 04
Numer faksu: 91 404 55 04 w. 160
Dni i godziny pracy Zamawiającego:
Poniedziałek - piątek( dni robocze)
w godz. 7.30 - 15.30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonywanie zadań służby BHP w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Szkolenia z zakresu BHP:
a) Okresowe - pracownicy administracyjno-biurowi
b) Okresowe - pracownicy i pracodawcy kierujący pracownikami
c) Instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego
2. Prowadzenie dochodzeń powypadkowych
3. Prowadzenie postępowań w sprawie chorób zawodowych.
4. Ocena, aktualizacja i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego.
5. Ocena i aktualizacja oceny stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.
6. Opracowanie instrukcji stanowiskowej BHP.
7. Roczna analiza stanu BHP
8. Podpisywanie druków N-10, wywiad zawodowy dla ZUS itp.
9. Określenie zagrożeń na stanowiskach do kierowania na badania profilaktyczne.
10. Prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami środowiska pracy.
11. Wykonywanie pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia.
12. Organizacja pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych.
13. Ocena ryzyka przy substancjach/mieszaninach niebezpiecznych.
14. Przegląd półroczny.

III. Maksymalny okres zamówienia : od daty podpisania do 31 maja 2016 r.

IV Wymagania związane z wykonaniem usług:
Spełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. Zm. ) dla pracowników służby BHP.

V. Zakres podmiotowy realizacji zadania - stała realizacja usług w przedmiotowym zakresie w sposób ustalony z Zamawiającym. Zamawiający dokonywać będzie płatności po wykonaniu określonych czynności.

VI Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny:
- cena (100%)

VII Miejsce i termin składania ofert:
- osobiście lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin złożenia ofert do 30.04.2015 r. do godziny 12,00 - liczy się data wpływu oferty
Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

VII. Inne informacje dotyczące zamówienia:
W propozycji cenowej prosimy zawrzeć oświadczenie, że oferent posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonania umowy zgodnie z prawem.

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
Poinformowanie oferentów o wynikach wyboru nastąpi 04.05.2015 r.

X. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XI. Uwagi końcowe:
Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.


PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

Protokół z wyboru oferty na „wykonywanie zadań służby BHP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W dniu 24.04.2015 r. wysłano drogą elektroniczną zapytania ofertowe dot. Wykonywania zadań służby BHP dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie”. Zapytania ofertowe wysłano niżej wymienionych podmiotów:
1. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Taurus Biuro Usług BHP i PPOŻ Tomasz Wilczek
2. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Salus, Radosław Rożko, Gryfino
3. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Mirosław Głuszko , specjalista BHP,

Celem wyboru najkorzystniejszej oferty powołana została komisję składającą się z następujących osób:
1. Maria Łoś - starszy pracownik socjalny
2. Marcin Bołbot - konsultant
3. Helena Prawucka - starsza księgowa

W wyznaczonym terminie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie wpłynęły oferty:
1. Awotex II, Firma Usługowo - Doradcza BHP I PPOŻ Katarzyna Adadyńska - szczecin
2. Salomon Centrum szkoleniowo-doradcze - Chojna
3. Taurus - biuro usług BHP i PPOŻ - Gryfino
4. Seka S.A. o/Szczecin

W/w komisja dokonała przeglądu nadesłanych ofert uznając, ofertę Taurus Biuro Usług BHP i PPOŻ Tomasz Wilczek - Gryfino za najkorzystniejszą (szczegółową analizę proponowanych usług stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu)

Wobec powyższego z Taurus Biuro Usług BHP i PPOŻ Tomasz Wilczek , Gryfino zostanie zawarta umowa wykonywanie zadań służby BHP dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Proponowane ceny są cenami rynkowymi.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2015-04-27 13:22:12 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2015-05-06 00:11:20 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl