Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR. 2/2016

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-71-492, REGON 811813959

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są środki czystości, nabywane według potrzeb, w ciągu 2016 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa - załączony do ogłoszenia - "koszyk ofertowy", zawierający podstawowe środki czystości,
b) Oferowane produkty powinny odznaczać się dobrą jakością oraz pochodzić
z legalnego źródła dystrybucji,
c) Oferent zagwarantuje, niezmienność zaproponowanych cen do dnia 31.12.2016 r.
d) Szacowana roczna wartość zamówienia to około 5.000,00 zł. brutto
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Termin wykonania zamówienia:
Wybrany oferent zobowiązany będzie dostarczać do siedziby zamawiającego środki czystości według składanych zamówień - w terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Okres współpracy będzie obowiązywał do dnia 31.12.2016 r. Płatność następować będzie przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać wypełniony koszyk ofertowy,
 • zawierać oświadczenie potwierdzające niezmienność zaproponowanych cen do dnia 31.12.2016 r.
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

5. Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem - do wyboru: poczty, poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr telefonu: 91 416 20 13, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
2) Oferty należy składać w terminie do dnia 15.02.2016 r. do godziny 15.30
3) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.02.2016 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w godzinach od 10.00 do 15.30 na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.pcpr-gryfino.pl
4) Oferty złożone po terminie lub nie sporządzone zgodnie z opisem określonym w pkt. 4, nie będą rozpatrywane,
5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7) Ogłoszenie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.pcpr-gryfino.pl

6. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena ofertowa - 100 %

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.pcpr-gryfino.pl, oraz do wyłonionego dostawcy zostanie wysłany mail potwierdzający wybór oferty.

8. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Bołbot lub Pani Ilona Juś pod numerem telefonu 91 416 20 13 oraz 91 40 45 504, lub pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PROTOKÓŁ Z OCENY OFERT

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91,
74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: środki czystości nabywane przez PCPR w Gryfinie w roku 2016.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz wysłane do 6 potencjalnych oferentów. Termin składania ofert upłynął dnia 15 lutego 2016 r. o godz. 15.30. Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało 7 oferentów, tj:

1) „All 4 Office” Przedsiębiorstwo handlowe „Alfa” Tomasz Witka, ul. Świerkowa 22, 77-200 Miastko,
2) „Merida” Sp. z o.o., oddział - ul. Struga 44, 70-784 Szczecin,
3) „Elmet” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo handlowe, ul. M. Konopnickiej 12b,
72-100 Goleniów,
4) „Elte”, Sp. z o.o., ul. Warcisława 5B, Kołbacz, 74-106 Stare Czarnowo,
5) „Gama” s.c., Pl. Kilińskiego 3a, 71-414 Szczecin,
6) „Profi Serwis” s.c., ul. Krzywoustego 32, 70-316 Szczecin,
7) „Chec-Sport”, ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

4. Ocena nadesłanych ofert:
Ocena nadesłanych ofert została dokonana w formie analizy cenowej ofert na dostawę środków czystości. Analiza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1) Tabela punktacji w oparciu o analizę cen koszyka produktów w załączeniu.

5. Wybór oferty i uzasadnienie:
Analiza cen koszyka produktów wykazała, że najtańszą a tym samym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Merida”. Zaproponowane przez ww. firmę ceny są cenami rynkowymi. W związku z powyższym największą liczbę punktów tj. 100, przyznano ofercie złożonej przez firmę „Merida”.  Na dostawcę środków czystości dla PCPR w Gryfinie w roku 2016 - wybrano firmę „Merida”, Sp. z o.o., oddział - ul. Struga 44, 70-784 Szczecin.

Tabelaryczne zestawienie cenowe ofert w załączeniu.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2016-02-08 19:34:58 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2016-02-16 15:18:51 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl