Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR 1/2017

W związku z potrzebą zaopatrzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w środki czystości zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy n/w środków czystości do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91,74-100 Gryfino.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

Szacowana roczna wartość zamówienia to około 4 000,00 zł brutto.

 1. Zamawiający:
  Nabywca: Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino NIP 858-15-63-280
  Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino,
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czystości na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, nabywane według potrzeb, w ciągu 2017 roku.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
   1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa - załącznik nr 1 do ogłoszenia, zawierający wybrane środki czystości zamawiane przez Zamawiającego.
   2. Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 roku.
   3. Oferent zagwarantuje, niezmienność zaproponowanych cen do dnia 31.12.2017 roku.
   4. Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
   5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 3. Istotne warunki zamówienia:
  1. Oferowane środki czystości muszą być dostarczone w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach bez śladów ingerencji, przepakowywania. Na opakowaniach musi być nazwa producenta i miara opakowania. Środki czystości muszą spełniać normy jakościowe i posiadać atesty dopuszczające do obrotu wymagane prawem polskim lub Unii Europejskiej
  2. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z warunkami określonymi w pkt.3a Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być realizowana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu powzięcia informacji. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na nowy, wolny od wad, na koszt własny.
  3. Nazwa dostarczonych środków czystości na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu.
  4. Koszt opakowania, ubezpieczenia, załadunku, transportu, spedycji oraz wszystkie pozostałe związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, ponosi Wykonawca i uwzględnia je w cenie oferty w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2).
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rażących naruszeń warunków realizacji dostaw.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny.
 4. Termin wykonania zamówienia:
  1. Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
  2. Realizacja zamówienia następować będzie partiami, a wielkość każdej partii wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji zamawiającego, zgłoszonych na piśmie , faxem bądź e-mailem.
  3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na środki czystości najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załączniku nr 1
  5. Płatność następować będzie przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.
 5. Opis sposobu przygotowania oferty:
  Oferta powinna:
  • być opatrzona pieczątką firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać wypełniony formularz ofertowy,
  • zawierać oświadczenie potwierdzające niezmienność zaproponowanych cen do dnia 31.12.2016 r.
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 6. Miejsce oraz termin składania ofert:
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem – do wyboru: poczty, poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr telefonu: 91 416 20 13, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
  2. Oferty należy składać w terminie do dnia 17.02.2017 r. do godziny 15.30
  3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20.02.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w godzinach od 1000 do 1530 na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.pcpr-gryfino.pl
  4. Oferty złożone po terminie lub nie sporządzone zgodnie z opisem określonym w pkt. 4, nie będą rozpatrywane,
  5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  7. Ogłoszenie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.pcpr-gryfino.pl
 7. Ocena ofert:
  Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. Cena ofertowa - 100 %
 8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.pcpr-gryfino.pl, oraz do wyłonionego dostawcy zostanie wysłany mail potwierdzający wybór oferty.
 9. Dodatkowe informacje:
  Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Płoch lub Helena Prawucka pod numerem telefonu 91 416 20 13 lub 91 40 45 504, wew. 109, 
Metryczka
Rejestr zmian
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl