Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
 1. PODSTAWA PRAWNA:
  Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną udziela się pomocy w oparciu o poniższe przepisy:
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zmianami)
  Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy udziela się pomocy w oparciu o poniższe przepisy:
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2012r. poz. 954)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. Poz. 823)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie
  • indywidualny program usamodzielnienia
  • wskazanie opiekuna usamodzielnienia
  • pisemna zgoda opiekuna usamodzielnienia oraz deklaracja należytego wykonania powierzonych mu zadań
  • postanowienie sądu, na mocy którego osoba usamodzielniana przebywała w pieczy zastępczej lub w jednej z w/w placówek
  • poświadczenie zameldowania
  • aktualne zaświadczenie ze szkoły
  • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody
 3. OPŁATY:
  Postępowanie nie podlega opłatom.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) - "sprawy winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie spraw wymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a dla spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy".
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
  ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
  w godzinach: 7.30 - 15.30
  od poniedziałku do piątku

  Kontakt w sprawie usamodzielnień wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek wymienionych w art. 88 ustawy o pomocy społecznej:
  Katarzyna Poprawska pok. 12, Tel. 91 404 55 04 wew. 112

  Kontakt w sprawie usamodzielnień wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej:
  Monika Leszczyszyn pok. 11, Tel. 91 404 55 04 wew. 111
Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2017-03-22 19:04:18 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony. 2018-04-11 12:54:54 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl