Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
 1. PODSTAWA PRAWNA:
  Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób usamodzielnianych jest udzielana w oparciu o poniższe przepisy:
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2012r. poz. 305)
  • Uchwała Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
  • korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14.12.
  • 2010r. Nr 130, poz. 2620).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu
  • kserokopia dowodu otrzymania renty lub innych świadczeń pieniężnych (oryginał do wglądu)
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
  • kopia indywidualnego programu usamodzielnienia
  • opinię dyrektora placówki, w której przebywała osoba ubiegająca się o pobyt w mieszkaniu chronionym lub w przypadku wychowanków rodzin
  • zastępczych pracownika PCPR zajmującego się rodzinami zastępczymi
 3. OPŁATY:
  Postępowanie nie podlega opłatom.
 4. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym oraz o wysokości odpłatności lub zwolnieniu z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) - "sprawy winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie spraw wymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a dla spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy".<
 6. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 7. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
  ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
  w godzinach: 7.30 - 15.30
  od poniedziałku do piątku

  Dodatkowe informacje i pomoc można uzyskać w Referacie ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej PCPR w Gryfinie, ul. Łużycka 91, pokój nr 12, tel. 091-40-45-504 lub 091-416-20-17 wew. 112.
 8. UWAGI:
  Mieszkania chronione znajdują się w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie przy, ul. Żółkiewskiego 5 i są formą pomocy środowiskowej dla osób, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze i rodziny zastępcze, którym Powiat Gryfiński jest zobowiązany do udzielenia pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.
Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2017-03-22 19:08:13 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony. 2018-04-11 12:54:23 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl