Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
 1. PODSTAWA PRAWNA:
  Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz. 1486 i 1487, Dz. U z 2008r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, Dz. U z 2009r. Nr 6, poz. 33).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Decyzja kierująca wydana przez burmistrza gminy lub z jego upoważnienia przez kierownika ośrodka pomocy społecznej,
  • Decyzja o odpłatności wydana przez burmistrza gminy lub z jego upoważnienia przez kierownika ośrodka pomocy społecznej,
  • Wywiad środowiskowy z załączoną dokumentacją medyczną oraz podaniem danej osoby o przyjęcie do dps.
 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się opłat za umieszczenie.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - "sprawy winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie spraw wymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a dla spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy".
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 6. UWAGI:
  Opis procedury: Zgodnie z wyżej wymienioną podstawą prawną, osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, mogą starać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.
  Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję o odpłatności wydaje organ gminy właściwej dla osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
  W związku z powyższym podanie o skierowanie do DPS należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania - Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracownik Socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej kompletuje dokumentację, przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby starającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej i jeżeli osoba kwalifikuje się do domu pomocy społecznej - wydaje decyzję o skierowaniu oraz decyzję o odpłatności.
  Skompletowaną dokumentację otrzymuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w którym dyrektor z upoważnienia starosty, wydaje decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.
  Jeżeli w danej chwili nie ma miejsc w domu pomocy społecznej to osoba wpisywana jest na listę osób oczekujących na umieszczenie z podaniem numeru w kolejce i przybliżonego terminu przyjęcia.
  Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą:
  • Mieszkaniec domu nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
  • Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa wyżej.
Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2017-03-22 19:18:14 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony. 2018-04-11 12:53:00 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl