Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
 1. PODSTAWA PRAWNA:
  Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ustalenie opłaty za jego pobyt w placówce następuje w oparciu o poniższe przepisy:
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720)
  • Uchwała Nr XII/94/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2012r. poz. 606)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 823)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce;
  • odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
  • dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karta szczepień;
  • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne;
  • informacja z właściwego OPS o prowadzonej pracy z rodziną dziecka;
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wraz z numerem PESEL.
 3. OPŁATY:
  Postępowanie nie podlega opłatom.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) - "sprawy winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie spraw wymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a dla spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy".
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
  ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
  w godzinach: 7.30 - 15.30
  od poniedziałku do piątku
 7. UWAGI:
  Działalność PCPR ma na celu zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie pozbawionym opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Starosta na wniosek lub z urzędu, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty. W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę, o której mowa ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu. Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dochód dziecka uważa się otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne.

  Kontakt w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych:
  Katarzyna Poprawska pok. 12, Tel. 91 404 55 04 wew. 112
Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2017-03-22 19:22:36 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony. 2018-04-11 12:52:23 Marcin Bołbot
Artykuł został zmieniony. 2018-04-11 12:52:30 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl