Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
 1. PODSTAWA PRAWNA:
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich działania, a także ich współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 8, poz. 72), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza prowadzącego lub specjalistę. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
  3. Załączniki:
   • do powyższych dokumentów należy dołączyć również (w kserokopiach): dokumentację medyczną potwierdzającą naruszenie sprawności organizmu (np. wyniki badań specjalistycznych, konsultacji, opisy zdjęć rtg, karty leczenia szpitalnego).
 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się opłat.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Jeden miesiąc, a w przypadkach szczególnych nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Sprawy rozpatrywane są wg kolejności wpływu wniosków.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
  Od poniedziałku do piątku. od godz. 7.30 do 15.30 w:
  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
  tel. 91-404-55-04, 91-416-20-17
  oraz
  PCPR (filia w Chojnie)
  ul. Dworcowa 1, 74-500 Chojna
  tel. 91-414-27-89
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
 7. UWAGI:
  Zespół orzeka o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16 roku życia) i o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 lat) oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień.

  Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

  Skład zespołu orzekającego:
  • lekarz,
  • psycholog,
  • doradca zawodowy,
  • pedagog,
  • pracownik socjalny.

  Zespół orzeka w składzie, co najmniej dwuosobowym

  Cel składania wniosków w sprawie orzeczenia:
  Wnioski w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub o stopnia niepełnosprawności mogą być składane dla różnych celów np. do szkolenia, zatrudnienia, korzystania z systemu pomocy społecznej, uczestnictwa w warsztacie zajęciowym, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym.

  Orzeczenia nie stanowią podstawy wypłaty renty inwalidzkiej, a od dnia 01.10.2003 r. także renty socjalnej.

  Czemu służy orzecznictwo o niepełnosprawności?
  Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:
  • Korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
  • W zakresie rehabilitacji: np. turnusach rehabilitacyjnych,
  • W zakresie pomocy społecznej: możliwość korzystania z pomocy finansowej, usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczną oraz organizacje pozarządowe i inne placówki,
  • Nabycie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego.

  Czemu służy orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności?
  Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:
  • korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
  • w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych,
  • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia: możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, uczestnictwa w szkoleniach dla osób niepełnosprawnych, korzystanie z przywilejów pracowniczych określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • w zakresie pomocy społecznej: możliwość korzystania z pomocy finansowej , usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczną oraz organizacje pozarządowe i inne placówki,
  • nabycie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego.
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2017-03-22 20:05:28 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony. 2018-04-11 12:42:16 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl