Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
 1. PODSTAWA PRAWNA:
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich działania, a także ich współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 8, poz. 72), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
  2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
  3. Załączniki:
   • kserokopia jednego z posiadanych orzeczeń: ważne orzeczenie lekarza orzecznika zakładu ubezpieczeń społecznych o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, częściowej niezdolności do pracy,
   • ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA MON) wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów
   • ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.
   • do powyższych dokumentów należy dołączyć również (w kserokopiach): dokumentację medyczną potwierdzającą naruszenie sprawności organizmu (np. wyniki badań specjalistycznych, konsultacji, opisy zdjęć rtg, karty leczenia szpitalnego).
 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się opłat.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Jeden miesiąc, a w przypadkach szczególnych nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Sprawy rozpatrywane są wg kolejności wpływu wniosków.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Odwołanie nie przysługuje.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
  Od poniedziałku do piątku. od godz. 7.30 do 15.30 w:
  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
  tel. 91-404-55-04, 91-416-20-17
  oraz
  PCPR (filia w Chojnie)
  ul. Dworcowa 1, 74-500 Chojna
  tel. 91-414-27-89
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2017-03-22 20:09:54 Ilona Juś
Artykuł został zmieniony. 2018-04-11 12:41:56 Marcin Bołbot
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Bołbot - tel.: 91 404 55 04 wew. 118 - e-mail: m.bolbot@pcpr-gryfino.pl